Hållbarhet

Hållbarhet

Vårt mål: Ett föredöme inom hållbarhet 

 

Att skapa ett hållbart Falkenberg kräver samarbete mellan många; företag, myndigheter, föreningar, kommun och invånare. Tillsammans kan vi göra mer och nå längre för att möta utmaningar och hitta lösningar och möjligheter så att Falkenberg växer för en hållbar framtid.

 

Vi ska arbeta för att kommunen på sikt ska bli klimatpositiv, bevara den biologiska mångfalden, skapa resurseffektiva och giftfria kretslopp samt värna och förstärka naturens ekosystemtjänster, till exempel en tryggad och säker vattenförsörjning nu och i framtiden.

 

Vår kommun ska vara en tolerant plats där demokrati och arbetet för ökad jämlikhet och jämställdhet är självklart. En förutsättning för att framtidens kommuninvånare ska kunna leva ett gott liv i hjärtat av Halland är att vi arbetar aktivt med hållbarhet ur alla de tre aspekterna; socialt ekologiskt och ekonomiskt.

 

Vi arbetar särskilt aktivt med förbättrad folkhälsa och mer jämlika och bättre uppväxtvillkor för barn och ungdomar. För att nå dit krävs en god samhällsplanering där ökad inkludering och hållbarhet prioriteras och ett större fokus på att utbildning och arbete är vägen till ökad jämlikhet och integration för hela familjer. Ska vi lyckas med de höga ambitionerna inom hållbarhet är samverkan med näringsliv, civilsamhälle, grannkommuner, region och övriga aktörer nödvändigt.

 

Så här jobbar vi

 

Hållbarhetsutskott


Sedan 2019 har Falkenbergs kommun ett politiskt utskott kopplat till hållbarhet. Hållbarhetsutskottet ska bestå av fem ledamöter och inga ersättare. Kommunstyrelsen väljer, för den tid kommunstyrelsen bestämmer, bland hållbarhetsutskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.
Hållbarhetsutskottet bereder frågor beträffande: 

 

  • Utvecklingen av kommunens hållbarhetsarbete (inkluderar folkhälsoarbetet) 
  • Kommunens övergripande arbete med ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet (vilket omfattar t.ex. frågor om inkludering, integration, miljö och klimat) 
  • Energiplaneringen samt främjande av energihushållning 
  • Information och rådgivning i energisparfrågor 
  • Kommunens arbete med Agenda 2030

 

Hållbarhetsavdelning


Sedan 2019 har Falkenbergs kommun en ny hållbarhetsavdelning under kommunstyrelseförvaltningen. Avdelningen har uppdraget att utveckla kommunens hållbarhetsarbete i riktning mot målet att bli ett föredöme inom hållbarhet.


Vi har under första året arbetat att sätta strukturer för styrning, uppföljning och samverkan. Vi har också haft interna dialoger för att tydliggöra ett nuläge. Nu vill vi involvera fler för att bredda perspektivet kring Falkenbergs utmaningar och möjligheter.

​- Josefine Eirefelt, hållbarhetschef Falkenbergs kommun. 
Prenumerera på vårt nyhetsbrev om hållbarhet för att hålla dig uppdaterad i hållbarhetsarbetet.

 

Agenda 2030


Våra poliker har beslutat att Falkenbergs hållbarhetsarbete ska ta avstamp i agenda 2030, världens och FN:s hållbarhetsagenda. Agenda 2030 innefattar mål inom ekologisk-, ekonomisk- och social hållbarhet och visar hur de hänger ihop. Nedan ser du målen i Agenda 2030. Läs mer om Agenda 2030 här