Välfärd

Välfärd med god kvalitet


Vi som kommun har ett stort och viktigt uppdrag. Att ge samhällsservice och värna demokratin. Att erbjuda en bra skola och omsorg. Men också att driva utvecklingen av Falkenberg som plats och se till att utvecklingen blir ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar. 

 

Vårt mål

I vår kommun ska vi erbjuda en välfärd av god kvalitet som du kan lita på. I utbildningssystemet ska ingen lämnas efter och ingen hållas tillbaka och vi ska ge invånarna en god omsorg när de har behov av det. Här erbjuds invånarna en valfrihet inom välfärden som bidrar till utveckling av den totala verksamheten.

För att lyckas skapa god kvalitet i välfärden ska vi arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare för både befintlig och framtida personal. Vår personal ska känna stolthet över sitt viktiga arbete, ha en god arbetsmiljö och våra chefer ska bedriva ett gott ledarskap.

 

En förutsättning för att lyckas med välfärden är att vi har en effektiv organisation med en god ekonomisk hushållning. Vi ska samverka mer med civilsamhället, grannkommuner och region för att bli mer effektiva och höja kvalitén för de invånare vi är till för. 

 

Så jobbar vi

Kommunen styrs av en politisk organisation med förtroendevalda. Det finns också en tjänstemannaorganisation med anställd personal som sköter genomförandet av kommunens verksamheter i enlighet med de poltiska besluten. Ansvaret för att driva kommunens verksamheter är fördelat på nämnder och bolagsstyrelser.  


Den högsta politiska instansen i Falkenberg är kommunfullmäktige. Det är där man fattar kommunens övergripande ekonomiska och strategiska beslut. 

 

Vill du veta mer?

På kommunens hemsida hittar du mer information om den service som kommunen erbjuder. Kika också på våra temawebbar där du kan följa vår fysiska  samhällsplanering och byggnation eller läs mer om hur vi jobbar för att utveckla äldreomsorgen med hjälp av ny teknik. 

 

Kommunens hemsida

Falkenberg växer
Smart och trygg omsorg
Integration Falkenberg